En Frisk Generation

Styrning och ledning

En Frisk Generation leds av en styrelse som består av fem ledamöter. På styrelsemötena deltar även en adjungerad specialist inom folkhälsa och En Frisk Generations beskyddare H.K.H. Prins Daniel. Generalsekreterare är föredragande. Generalsekreteraren är utsedd av styrelsen att leda verksamheten och att genomföra av styrelsen fattade beslut.

Styrelsens och generalsekreterarens arbete regleras av en arbetsordning. Verksamheten revideras av auktoriserad revisor på BDO. En Frisk Generation följer rekommenderad kvalitetskod från Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande, med tydliga etiska krav på de insamlingsmetoder som används.

Styrande dokument

Årsredovisning