En Frisk Generation

Styrning och ledning

En Frisk Generation leds av en styrelse som består av fem ledamöter. På styrelsemötena deltar även En Frisk Generations beskyddare H.K.H. Prins Daniel. Generalsekreterare är föredragande. Generalsekreteraren är utsedd av styrelsen att leda verksamheten och att genomföra av styrelsen fattade beslut. Styrelsens och generalsekreterarens arbete regleras av en arbetsordning. Verksamheten revideras av auktoriserad revisor på Grant Thornton.
Barn som står i rad

Årsredovisning

En Frisk Generation är medlemmar i Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande, och följer rekommenderad kvalitetskod med tydliga etiska krav på de insamlingsmetoder som används.

En Frisk Generation innehar ett 90-konto och följer Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och anvisningar. Att inneha ett 90-konto är en garanti för föreningens gåvogivare att pengarna används på ett etiskt och ansvarsfullt sätt samt att föreningens administrations- och insamlingskostnader inte överstiger 25 procent av de totala intäkterna.

En Frisk Generation tillämpar god redovisningssed av insamlade medel och kontrolleras av auktoriserad revisor. Revisionsberättelse återfinns i årsredovisningen.

Effektrapporter och årsberättelser

Effektrapporten och årsberättelsen beskriver för givare, allmänhet och andra intressenter vilken nytta organisationen gör.

Giva Sveriges Kvalitetskod ställer krav på att varje medlemsorganisation årligen upprättar en effektrapport med hjälp av Riktlinjer för effektrapportering.

Policys och stadgar

En Frisk Generations har ett antal policys som ger vägledning i konkreta frågor i den dagliga verksamheten och som säkerställer att lagar, föreskrifter och andra regler efterlevs.