En Frisk Generation

Styrning och ledning

En Frisk Generation leds av en styrelse som består av fem ledamöter. På styrelsemötena deltar även En Frisk Generations beskyddare H.K.H. Prins Daniel. Generalsekreterare är föredragande. Generalsekreteraren är utsedd av styrelsen att leda verksamheten och att genomföra av styrelsen fattade beslut.

Styrelsens och generalsekreterarens arbete regleras av en arbetsordning. Verksamheten revideras av auktoriserad revisor på Grant Thornton. En Frisk Generation är medlemmar i Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande, och följer rekommenderad kvalitetskod med tydliga etiska krav på de insamlingsmetoder som används. En Frisk Generation innehar ett 90-konto och följer Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och anvisningar.
Barn som står i rad

Styrande dokument

Årsredovisning