En Frisk Generation

Årsredovisning

En Frisk Generation tillämpar god redovisningssed av insamlade medel och kontrolleras av auktoriserad revisor. Revisionsberättelse återfinns i årsredovisningen.